Mål og strategier

Stamvegutvalgets hovedmålsetting, delmål, strategier og arbeidsform for perioden 2016-2019 er:

Hovedmålsetting:
Stamvegutvalgets målsetting er at E-16 snarest skal opprustes til best mulig standard på hele strekningen Bergen - Oslo, og at det parallelt med opprustningen tas de nødvendige hensyn til trafikksikkerheten og miljøet langs vegen.

Delmål:
Arbeide for at Stamvegutvalgets innspill i NTP 2018-21(29) følges opp.

Strategier:
a) Arbeide overfor vegmyndigheter og politikere på ulike nivåer for å få forståelse for E-16's viktige betydning nasjonalt og internasjonalt, og som hovedpulsåre for de distrikter den går gjennom.
b) Oppfordre alle medlemmene til å få til et positivt og aktivt samarbeid med vegmyndighetene for sine respektive prosjekter, slik at disse blir klargjort reguleringsmessig.
c) Være mer aktive overfor media.

Arbeidsform:
Det avholdes minst et årlig møte i Stamvegutvalget og ellers etter behov. Mellom Stamvegutvalgets møter ivaretar dets interesser av arbeidsutvalget og lederen.